Politica noastră privind stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal, cookie-urile și conformitatea cu GDPR pentru website-ul www.programaur.ro, în conformitate cu legislația în vigoare din România:

 1. Stocarea și prelucrarea datelor cu caracter personal:
 • Respectăm confidențialitatea și securitatea datelor cu caracter personal ale utilizatorilor noștri conform prevederilor legale în vigoare.
 • Colectăm și prelucrăm date cu caracter personal numai în scopul specificat și în conformitate cu consimțământul utilizatorului sau în baza unui temei legal.
 • Păstrăm datele cu caracter personal doar pentru perioada necesară pentru atingerea scopului pentru care au fost colectate sau conform cerințelor legale.
 1. Cookie-urile:
 • Utilizăm cookie-uri pentru a personaliza conținutul și a oferi o experiență mai bună utilizatorilor noștri.
 • Cookie-urile sunt fișiere mici de text care sunt stocate pe dispozitivul utilizatorului și care ne permit să colectăm informații despre utilizarea site-ului nostru.
 • Folosim cookie-uri strict necesare, cookie-uri de performanță, cookie-uri de funcționalitate și cookie-uri de publicitate în conformitate cu preferințele utilizatorului și în conformitate cu politica noastră de confidențialitate.
 1. Conformitatea cu GDPR:
 • Respectăm prevederile Regulamentului General privind Protecția Datelor (GDPR) și alte legi relevante în domeniul protecției datelor cu caracter personal.
 • Asigurăm drepturile utilizatorilor cu privire la datele lor cu caracter personal, inclusiv dreptul de acces, rectificare, ștergere și opoziție, conform prevederilor legale aplicabile.
 1. Politica de confidențialitate:
 • Pentru informații detaliate despre modul în care colectăm, stocăm și prelucrăm datele cu caracter personal, precum și despre drepturile utilizatorilor, vă rugăm să consultați Politica noastră de Confidențialitate disponibilă pe website-ul nostru.
 1. Contact:
 • Pentru întrebări, solicitări sau orice altă informație referitoare la politica noastră privind datele cu caracter personal și cookie-urile, vă rugăm să ne contactați prin intermediul detaliilor de contact disponibile pe website-ul nostru.

Această politică este valabilă de la data publicării și poate fi actualizată periodic pentru a reflecta modificările aduse legislației sau practicilor noastre. Recomandăm utilizatorilor noștri să consulte periodic această politică pentru a fi la curent cu eventualele modificări.